Nieuwe herhaalprik coronavaccin op komst: wie krijgt een uitnodiging? - Kassa - BNNVARA (2024)

Sluit je aan!

Nieuwe herhaalprik coronavaccin op komst: wie krijgt een uitnodiging? - Kassa - BNNVARA (1)

Kassa

Het consumentenplatform van BNNVARA.

Nieuwe herhaalprik coronavaccin op komst: wie krijgt een uitnodiging? - Kassa - BNNVARA (3)

Vanaf dinsdag 13 september 2022 ontvangen sommige Nederlanders van 12 jaar en ouder weer een uitnodiging voor een herhaal- of boosterprik met één van de goedgekeurde coronavaccins. Maar dat geldt niet voor iedereen. Welke groepen krijgen de uitnodiging? Wie krijgen 'm als eerste? Wat zijn de voorwaarden en hoe zit het allemaal ook alweer?

Het coronavirus. Misschien heb je daar de afgelopen maanden weinig of niet aan gedacht. Van beperkende maatregelen was immers geen of nauwelijks sprake en de besmettings- en ziekenhuiscijfers waren niet alarmerend en redelijk stabiel.

Bovendien geldt dat de urgentie eerlijk gezegd ook naar de achtergrond verdween: nieuws over de enorme inflatie, de koopkrachtdaling, torenhoge gas- en energierekeningen én de oorlog in Oekraïne begonnen de krantenkoppen te domineren.

Maar helemaal verdwenen is het virus niet. Sterker nog, de volgende herhaalprik komt binnen enkele dagen beschikbaar. Hoe zit het en wie komen er (niet) voor in aanmerking?

Nieuwe prikronde: uitnodigingen vanaf 13 september

Er staat landelijk dus een nieuwe ronde herhaalprikken gepland, onder meer met het oog op de naderende herfst. Dit is wat de Rijksoverheid erop de eigen websiteover te melden heeft:

"Iedereen van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt."

Wie het meeste risico loopt om ziek te worden, is dus als eerste aan de beurt. En deze mensen krijgen dan ook als eerste een uitnodiging. De eerste uitnodigingen ploften vandaag op de mat.

De eerste herhaalprikken kunnen vanaf maandag 19 september op afspraak worden gehaald bij één van de GGD-locaties.

Wie worden als eerste uitgenodigd voor de herhaalprik?

Deze groepen worden als eerste uitgenodigd en komen als eerste in aanmerking voor een herhaalprik, aldus de Rijksoverheid:

 • Zorgmedewerkers die contact hebben metpatiëntenofcliënten, en;
 • Mensen met een verhoogd risicoom ziek te worden, zoals;
  • Mensen van60 jaar en ouder;
  • Mensen tussen de12 en 59 jaar ouddie jaarlijks worden uitgenodigd voor degriepprik;
  • Bewoners vanzorginstellingen;
  • Mensen met hetsyndroom van Down

Hoe krijg je de uitnodiging voor de herhaalprik?

Zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact worden uitgenodigd via hun werkgever.

Mensen tussen de 12 en de 59 jaar die gezien hun medische geschiedenis een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte krijgen een uitnodiging via dehuisarts.

Nederlanders tussen de 12 en de 59 jaar diegeen verhoogd medisch risicolopen, krijgengeen individuele uitnodiging. Deze mensen mogen indien gewenst wél een herhaalprik halen, maar krijgen dusgeenaparte uitnodiging en zijn pas aan de beurt nadatmensen uit kwetsbare groepen de gelegenheid hebben gekregen om een herhaalprik te nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor de herhaalprik?

Er zijn in principetwee voorwaardenwaar je aan moet voldoen, wil je in aanmerking komen voor de herhaalprik:

 • Jelaatste vaccinatie moetlanger dan drie maanden geledenzijn, en;
 • Je moet debasisserie(1x een prik van Janssen of2xeen prik van BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax) hebben afgerond

Voldoe je hier niet aan? Dan kom je nog niet in aanmerking voor de herhaalprik. En dat komt doordat de vaccins die in de aanstaande prikronde worden verstrekt, enigszins zijn aangepast om ook bescherming te bieden tegen de omikronvariant.

Mensen diekorter dan drie maanden geledenbesmet zijn geraakt met het coronavirus, krijgen het advies om nog even te wachten. Pas zodra de periode van drie maanden verstreken is, zou het halen van een herhaalprik zinvol zijn.

Is het halen van de herhaalprik verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Het is geheel aan jou of je besluit om nogmaals een prik te halen (sommigen hebben er inmiddels al vier gehad), of je er na het halen van de basisserie eigenlijk wel klaar mee bent omdat je de noodzaak niet meer ziet, of dat je de basisserie überhaupt nooit hebt gehaald.

De Rijksoverheid raadt zieke en kwetsbare mensen overigens wel aan om er eentje te halen:

"De herhaalprik is voor u extra belangrijk omdat u een hoger risico heeft om ernstig ziek te worden door corona. Dat komt doordat bij u het immuunsysteem minder goed werkt. Met de herhaalprik brengt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil."

Over het algemeen wordt aangenomen dat een boosterprik de bescherming weer een tijdje extra op peil brengt en dat de kans op ernstig ziekteverloop erdoor afneemt. Maar van dwang of een verplichting is geen sprake, de keuze om al dan geen prik te halen is geheel aan jou.

Bron: Rijksoverheid, RTL Nieuws, RIVM

Meer over:

boosterprik, herhaalprik, coronavaccin, coronavirus, covid-19

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

Nieuwe herhaalprik coronavaccin op komst: wie krijgt een uitnodiging? - Kassa - BNNVARA (4)

/1500

Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!

Nieuwe herhaalprik coronavaccin op komst: wie krijgt een uitnodiging? - Kassa - BNNVARA (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 5845

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.