Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 (2023)

Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Volby do Poslanecké sněmovny upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách doParlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon ovolbách do Parlamentu“), prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách doParlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen „vyhláška“), avyhláška Ministerstva financí č.396/2003Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení avrácení kauce asložení avrácení příspěvku navolební náklady vsouvislosti skonáním voleb do Parlamentu České republiky.

Možnost kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není zbaven způsobilosti kprávním úkonům (§ 25, §1odst. 7 a § 2 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu).

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje ustanovení § 31 zákona o volbách doParlamentu. Náležitosti kandidátních listin taxativně vymezuje ustanovení § 32 zákona ovolbách doParlamentu.

Vzor kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je uveden vpříloze 1 vyhlášky jako vzor 4., prohlášení kandidáta jako příloha ke vzoru 4.

(Video) 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2023

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování vpolitických stranách a vpolitických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, astanoví její název.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny vkaždém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana apolitické hnutí podávají kandidátní listinu samostatně, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 23. března 2010 do 16.00 hodin, krajskému úřadu, vhlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“), a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Náležitosti kandidátní listiny

Kandidátní listina obsahuje:

(Video) Záznam z 18. jednání zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 2022.09.12

 • název volebního kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, věk (ke dni podání kandidátní listiny), jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni ktrvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, žekandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí, uvádí se „bezpolitické příslušnosti“,
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice suvedením místa, kde je přihlášen ktrvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např.
  e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení amísto, kde je přihlášen ktrvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí apodpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran apolitických hnutí, které ji tvoří.

  Vzor kandidátní listiny (doc, 34 kB)

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, žemu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas ktomu, aby byl uveden najiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu), a rodné číslo,

  Vzor prohlášení kandidáta(doc, 23 kB)
 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 15000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, vnichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb, tj. 17. března 2010, zřídí u České národní banky krajský úřad. Oznámení ozřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace zveřejní krajský úřad na úřední desce. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným sidentifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a vpřípadě koalice variabilním symbolem totožným sidentifikačním číslem té politické strany nebopolitického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení vhotovosti konstantní symbol 379.

Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady při volbách do Poslanecké sněmovny

číslo a název volebního kraje

sídlo

pobočka ČNB

číslo zvláštního účtu

1 Hlavní město Praha

Praha

Praha

96014-17828031/0710

2 Středočeský

Praha

Praha

96014-47824031/0710

3 Jihočeský

Č. Budějovice

Č. Budějovice

96014-7821231/0710

4 Plzeňský

Plzeň

Plzeň

96014-7821311/0710

5 Karlovarský

Karlovy Vary

Plzeň

96014-7823341/0710

6 Ústecký

Ústí n. Labem

Ústí n. Labem

96014-7826411/0710

7 Liberecký

Liberec

Ústí n. Labem

96014-7822461/0710

8 Královéhradecký

Hr. Králové

Hr. Králové

96014-7820511/0710

9 Pardubický

Pardubice

Hr. Králové

96014-7827561/0710

10 Vysočina

Jihlava

Brno

96014-7826681/0710

11 Jihomoravský

Brno

Brno

96014-7822621/0710

12 Olomoucký

Olomouc

Ostrava

96014-7824811/0710

13 Zlínský

Zlín

Brno

96014-7821661/0710

14 Moravskoslezský

Ostrava

Ostrava

96014-7826761/0710

Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice vrámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 kzákonu o volbách doParlamentu.

volební kraj č.

název

sídlo

maximální počet

kandidátů na

kandidátní listině

1

Hlavní město Praha

Praha

36

2

Středočeský

Praha

34

3

Jihočeský

České Budějovice

22

4

Plzeňský

Plzeň

20

5

Karlovarský

Karlovy Vary

14

6

Ústecký

Ústí nad Labem

26

7

Liberecký

Liberec

17

8

Královéhradecký

Hradec Králové

20

9

Pardubický

Pardubice

19

10

Vysočina

Jihlava

20

11

Jihomoravský

Brno

34

12

Olomoucký

Olomouc

23

13

Zlínský

Zlín

22

14

Moravskoslezský

Ostrava

36


Zmocněnec a jeho náhradník

Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.

(Video) Záznam z 12. jednání zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 2022. 02. 14

Zmocněncem nebo jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti kprávním úkonům nebo kandidát.

Politická strana, politické hnutí akoalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání krajskému úřadu. Náhradník nastupuje místo zmocněnce pouze tehdy, je-li zmocněnec odvolán azároveň je-li náhradník uveden na kandidátní listině.

Projednání a registrace kandidátních listin

Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 23. do 29. března 2010 předložené kandidátní listiny. Vpřípadě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce kandidující subjekt nejpozději 31. března 2010, aby byly zjištěné závady odstraněny, a to nejpozději

do 8. dubna 2010.

Krajský úřad pak vnávaznosti na předchozí úkony rozhodne nejpozději 9. dubna 2010 o registraci kandidátní listiny, vpřípadě že závady nebyly odstraněny o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny, kdy knápravě nestačí předchozí postup.

Možnost soudního přezkumu

Do 2 dnůod doručení rozhodnutí se mohou domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§89 soudního řádu správního)

(Video) Záznam z 4. jednání zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 2021.02.22

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu
  - proti odmítnutí kandidátní listiny
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu aškrtnutý kandidát – proti jeho škrtnutí na kandidátní listině
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu – proti provedení registrace jiného kandidujícího subjektu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Podle ustanovení § 36 zákona o volbách do Parlamentu se kandidát může písemným prohlášením doručeným krajskému úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát svékandidatury. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebokoalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

Volební kampaň

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být okandidátech apolitických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje. Zákon o volbách do Parlamentu v §16 stanoví,
že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů,
ato 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic.

Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, mají vdobě začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb (tj.od 12. května 2010 do 26. května 2010) vyhrazeno vČeském rozhlase celkem 14 hodin avČeské televizi celkem 14 hodin vrámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času.

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny akončící ukončením hlasování (tj. od 25. května 2010 do 29. května 2010) nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních avolebních průzkumů.

Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice akandidáty vobjektech, vnichž jsou umístěny volební místnosti, avjejich bezprostředním okolí.


Odbor všeobecné správy, 12.2.2010

(Video) Záznam ze 8. jednání zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 2021. 06. 28

Související dokumenty

 • Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny
 • Lhůty podle zákona o volbách do Parlamentu

vytisknout e-mailem

1. Usnesení Výkonné rady ODS 6. září 2009
(ODS - Občanská demokratická strana)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 12/24/2022

Views: 6066

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.